FINAL FLIGHT

July 18 को FINAL FLIGHT OF REGULAR WORKERS ON AUGUST 22, 23 & 24 (श्राबण ६. ७ र ८) अायो नाम पर्यो कि परेन हेर्नुहोस्।

तपसिलमा उल्लेखित भएका व्यक्तिहरूले तपिसल बमोजिमका कागजातहरू मिति २०७५ श्राबण ४ गते सम्ममा यस कार्यालयमा…

१४७ जना को Final Flight अायो छिन्गुदुल..नाम पर्यो कि परेन हेर्नुहोस्।

तपसिलमा उल्लेखित भएका व्यक्तिहरूले तपिसल बमोजिमका कागजातहरू मिति २०७५ आषाढ २९ गते सम्ममा यस कार्यालयमा पेश गरिसक्नुपर्नेछ…

You may have missed